کور > محصولات > کاپیساف > د بریښنا دوه اړخیزه لیږدونکي (EDLC)، Supercapacito

د بریښنا دوه اړخیزه لیږدونکي (EDLC)، Supercapacito